Educational Programs

Կինոգետ

Ովքե՞ր –16 տարեկանից բարձր անձինք
Որտե՞ղԿոմիտասի անվան դահլիճ
Խումբը – 15- ից ավելի
Տևողությունը – 50 - 60 րոպե

Մասնակիցները բաժանվում են խմբերի և փորձում են գուշակել հայկական ֆիլմերը՝ ըստ դերասանների լուսանկարների, ըստ ֆիլմում ընչած երաժշտության կամ արտահայտությունների: Յուրքանչյուր ճիշտ պատասխանի դեպքում խումբը ստանում է միավոր: Վերջում, ամենից շատ միավոր հավաքած խումբը ստանում է մրցանակ թանգարանի կողմից:

Անկախ Հայաստան

Ովքե՞ր –6-8, 9-13 տարեկան երեխաները` մանկավարժի ուղեկցությամբ
Որտե՞ղԿոմիտասի անվան դահլիճ
Խումբը - 10 -15 մասնակից
Տևողությունը - 45 -50 րոպե

Ծրագրի շրջանակում երեխաները ծանոթանում են Հայաստանի Հանրապետության պետական խորհրդանիշներին, դրանց բովանդակությանը, սովորում են ՀՀ օրհներգը, երգում երգուսույցի (կարաոկե) օգնությամբ, այնուհետև պատրաստում են ՀՀ պետական դրոշը և խճանկար-փազլի միջոցով ամբողջացնում են զինանշանը:

9-13 տարեկան երեխաները սովորում են նաև ՀՀ մարզերի և մարզկենտրոնների անունները և խաղ-գլուխկոտրուկի միջոցով կազմում ՀՀ մարզային քարտեզը:

Աշունն իմ ձեռքերով

Ովքե՞ր –7-9 տարեկան երեխաները` մանկավարժի ուղեկցությամբ
Որտե՞ղԿոմիտասի անվան դահլիճ
Խումբը - 10 -15 մասնակից
Տևողությունը - 45 -50 րոպե

Երեխաներին բաժանվում է աշնանային թեմայով բանաստեղծություններ, տրվում է ժամանակ անգիր սովոելու համար, այնուհետև հանձնարարվում է իրենց բանաստեղծության տեքստը վերածել նկարի՝ օգտագործելով տերևներ, ճյուղեր և բնական այլ նյութեր:

Թղթե հեքիաթ

Ովքե՞ր –7-9 տարեկան երեխաները` մանկավարժի ուղեկցությամբ
Որտե՞ղԿոմիտասի անվան դահլիճ
Խումբը - 10 -15 մասնակից
Տևողությունը - 45 -50 րոպե

Ծրագրի շրջանակում երեխաները ծանոթանում են գեղարվեստական գրքերի կազմման առանձնահատկություններին, այնուհետև ընթերցվում է նախապես ընտրված հեքիաթ, որը երեխաների կողմից վերապատվում է:

Երեխաները բաժանվում են խմբերի. խմբերին տրվում է հեքիաթի մասնատված տեքստը, տեքստի բովանդակությանը համապատասխան նկարներ և հանձնարավում է կազմել գիրք՝ ամբողջացնելով հեքիաթը;

Իմ կատակ թերթը

Ովքե՞ր – 10 – 13 տարեկան երեխաները` մանկավարժի ուղեկցությամբ
Որտե՞ղԹանգարանի գրական ցուցասրահ և Կոմիտասի անվան դահլիճ
Խումբը - 10 -15 մասնակից
Տևողությունը - 50 -60 րոպե


Թանգարանի «Մամուլի կրպակ» ցուցափեղկի մոտ երեխաները ծանոթանում են պարբերական մամուլի տեսակներին, հայկական առաջին պարբերական մամուլի պատմությանը, ապա թանգարանի ֆոնդերում պահվող երգիծաթերթերի նմուշների օրինակով մանրամասն տեղեկատվություն են ստանում «երգիծաթերթ» ժանրի, թերթի կազմման փուլերի վերաբերյալ:

Այնուհետև երեխաներին տրամադրվում են երգիծանկարներ և այլ նյութեր՝ պատրաստելու համապատասխան թեմաներով երգիծաթերթեր:

Thw power of land

Who: 55-75 years old women and men
Where: “Near East Art” exhibition hall of the museum
Group: 10-15 members
Duration:  40-50 minutes /3 phases/

1 phase- The participants get acquainted with famous Armenian Diaspora painter Marcos Grigoryan’s collection in the exhibition hall “Near East Art”. The collection consists of almost 2500 original exhibits including soil art examples, then they listen to a lecture on the topic “Soil in Marcos Grigoryan’s art”.

2 phase- Sand Therapy Meeting. With the help of a professional the participants get acquainted with the material, then they make short exercises with hands and fingers, which is followed by drawing different pictures․

3 phase-The participants create canvases using natural materials as soil, sand and wheat expressing their own thoughts, emotions, as well as activating their imagination.

I AM A SCENOGRAPHER

Who: 6-10 and 10-13 years old children with the help of pedagogue
Where: Theatre exhibition hall of the museum
Group: 10-15 members
Duration: 50-60 minutes

Museum pedagogue makes a cognitive conversation with children about the professions in the theatre art, about the period characters lived, about fashion, signs and symbols, which is followed by practical works. 6-10 year-old children color the sketches of stage costumes chosen beforehand from the theatre archive of the museum, and 11-13 year-old children make sketches using fabric, threads, paper and other materials.

In the world of national musical instruments

Who: 8-10 and 10-14 years old children with the help of pedagogue
Where: Music exhibition hall of the museum
Group: 10-15 members
Duration: 40-50 minutes

Children are told about creation, kinds and special traits of musical instruments, then with the help of touch screen museum pedagogue introduces each musical instrument separately, children listen to its sound, watch the performing technique. In the end children are asked to fill in the game-blanks /khachbar/ made for this program.

MAGIC WORLD OF CARPETS

Who: 6-8 and 9-13 years old children with the help of pedagogue
Where: Music exhibition hall of the museum and Komitas’s hall
Group: 10-15 members
Duration: 50-60 minutes

In the Near East exhibition hall of the museum children get acquainted with Armenian carpet making art, the meaning of colors and ornaments, then, on the basis of received information they draw sketches of carpets.

Karaoke in Museum. By the example of Komitas songs

Who: Children over 8 years old  and adults
Where:
Music exhibition hall of the museum and Komitas’s hall
Group:
10-15 members
Duration: 
50-60 minutes

In the music exhibition hall of the museum children get acquainted with great Armenian composer, pedagogue and musicologist Komitas’s life and activity, watch his personal belongings, photos, musical instruments, which are kept in the museum. Then, in the hall named after Komitas, they learn and sing Komitas’s songs with the help of museum pedagogue.

SHADOW THEATRE IN THE MUSEUM

Who: 8-12 years old children with the help of pedagogue
Where: Theatre exhibition hall of the museum and Komitas’s hall
Group: 10-15 members
Duration: 60-70 minutes

Children get acquainted with theatre art getting more information about shadow theater. Museum pedagogue reads a previously chosen tale or fable and asks children to present it. Children are divided into groups: director, actors, scenographer. They learn the text, make puppets for shadow theatre and present a short performance in the theater exhibition hall with the help of shadow box.

HOW CARTOONS ARE MADE

Who: 7-11 years old children with the help of pedagogue
Where: Cinema’s exhibition hall of the museum and Komitas’s hall
Group: 10-15 members
Duration: 40-50 minutes

Children get acquainted the cartoons’ creation process with the help of archive materials in the museum, then they try to create an episode of animated movie, in the end they watch an Armenian cartoon.

Game-Excursion "Revelation"

Who: 6-8 years old children with the help of pedagogue
Where: Exhibition halls of the museum and Komitas’s hall
Group: 10-15 members
Duration: 40 minutes


Children are told about the museum, then they are suggested to choose some cards on different topics referring to Armenian literature, theater, cinema and music. After, they are asked to look for the exhibits depicted on the cards in the exhibition hall. The pedagogue tells children about the discovered exhibits. In the end, with the help of questions the information is deepened.

Game-Excursion "Revelation"

Who: 9-12 years old children with the help of pedagogue
Where: Exhibition halls of the museum and Komitas’s hall
Group: 10-15 members
Duration: 50-60 minutes


After the exposition children are divided into groups. Each group is given a card and is asked to find another 3 cards referring to the topic in the mentioned time. The group who fulfills the task first is awarded.

Game-Excursion "Revelation"

Who: 13-16 years old children with the help of pedagogue
Where: Literature exhibition hall of the museum and Komitas’s hall, library
Group: 10-15 members
Duration:  60-70 minutes

Children are divided into groups. Each group is given
a portrait of one of the Armenian writers and is asked to identify him, mention all the exhibits referring to the writer that are shown in the hall, mention those works that are available in the library. After fulfilling the first two tasks, the groups introduce their information during 5-7 minutes, which is accomplished by museum pedagogue.